Videre utvikling av Topcamp Eiendom AS

Bakgrunn

Topcamp Eiendom AS ble etablert våren 2018 ved at hele anlegget på Ål – som var Topcamp AS første investering – ble overført, gjennom en skattefri fisjon/fusjon, til datterselskapet Topcamp Eiendom AS. Selskapet Topcamp Eiendom AS er 100 % eiet av Topcamp AS. Det betales ikke dokumentavgift ved en slik fisjon/fusjon. Anlegget på Ål er i sin helhet leiet ut til Topcamp Hallingdal AS på en langsiktig leiekontrakt. Leietager har ansvar for det løpende vedlikeholdet.

Bakgrunnen for denne overføringen var at man ønsket et rendyrket holdingselskap gjennom etablering av Topcamp AS som det nye mor- og holdingselskapet der vi alle er aksjonærer.

Høsten 2021 ble anlegget på Rustberg Camping kjøp av Topcamp Eiendom AS.  Rustberg Camping hadde vært drevet som et Enkeltmannsforetak frem til Topcamp AS overtok pr 01.10.2021.  Det ble samtidig etablert et driftsselskap Topcamp Rustberg AS, som driver campingvirksomheten og leier anlegget fra Topcamp Eiendom AS.  

Vedtatt omorganisering

Styret i Topcamp AS vedtok på siste styremøte at – der det er naturlig og fornuftig – skal alle anleggene overføres til Topcamp Eiendom AS gjennom tilsvarende skattefri fisjon/fusjon.  Bakgrunnen for dette er at styret mener det er en fornuftig og riktig organisering ved at anleggene tilhører eiendomsselskapet og at driften vil skje i det enkelte operative selskap.  Samtidig inngås det normale markedsbaserte leieavtaler med de enkelte driftsselskap.

En slik omorganisering gir større fleksibilitet for hvert driftsselskap. Videre vil normalt et eiendomsselskap oppnå en bedre verdivurdering (og pris) enn enkelte operative campingselskaper.  Styret hadde i forkant konferert med flere av de ledende aksjonærene, som alle sluttet seg til en slik fremtidig løsning.

Pr i dag er alle driftsselskap og eiendomsselskapet 100 % eiet av Topcamp AS.  Det har ikke skjedd noen endring i eierstrukturen ved denne prosessen. 

Videre utvikling av Topcamp Eiendom AS vil skje gjennom vår/sommer 2022.  Fisjonene vil bli gjennomført med bakgrunn i reviderte regnskaper pr 31.12.21 for de aktuelle selskapene. Overføringen av anleggene skjer til skattemessig kontinuitet, slik at det ikke påvirker de fremtidige skattemessige avskrivninger eller anleggenes formuesverdi. 

Vi har også fått aksept fra vår bankforbindelse at eventuelle lån til det enkelte selskap som er knyttet til kjøp av anlegget – kan overføres til Topcamp Eiendom AS. Dog må Topcamp AS stille en «morgaranti» som er normalt i slike konsern.

Styret er av den klare oppfatning at en slik omstrukturering vil være til fordel for selskapets aksjonærer og vil gi selskapet og konsernet en bedre fremtidig fleksibilitet.